Medlemsvillkor

§ 1  MEDLEMSKAP

Medlemskapet är personligt och kan inte överlåtas på annan person. Träningskortet är personligt och får inte utan medgivande från Forum för kropp och själ överlåtas till annan person.  Medlemskortet skall uppvisas i receptionen för registrering vid varje träningstillfälle. I de fall företaget står för kostnaden för medlemskapet är detta kopplat till Dig som anställd (och ägs av företaget). De personuppgifter Du lämnar när Du blir medlem i FORUM skall användas till administrering av information till våra marknads- och kundanalyser samt ge Dig och övriga medlemmar en så god service som möjligt bl.a. genom statistiska analyser av närvarofrekvens och besökstider. Vid hanteringen iakttar FORUM hög säkerhet och sekretess i syfte att skydda Dig och Din personliga integritet.

§ 2  ÖPPETTIDER OCH PASSTILLGÄNGLIGHET

Forum för kropp och själs öppettider framgår av anslag på anläggningen. Medlemmar skall lämna anläggningen senast utsatt tid. Forum för kropp och själ äger rätt att ändra öppettiderna bl.a. beroende på säsong. Forum för kropp och själ tillämpar drop-in system till passen och biljetter släpps tidigast 60 min före utsatt pass. Medlemmen är medveten om att det periodvis och på vissa pass kan bli fullt, och att detta i sig inte berättigar till hävning av köp eller annan kompensation.

§ 3  PERSONLIG SKÖTSEL

Rena träningskläder och skor skall användas dvs. träningsskor som du har haft ute får inte användas i våra träningslokaler. Vid träning skall medlemmen bära normala tränings- och gymnastikkläder samt ha med handduk för avtorkning på använd maskin. Medlem får inte verka störande på anläggningen såsom att bråka, använda ovårdat språk, ha hög ljudvolym eller på annat sätt väcka irritation hos övriga medlemmar. Medlem skall verka för trivsel, god stämning och hjälpsamhet på anläggningen. Det åligger medlemmen att förvara sina tillhörigheter på sådant sätt att fara inte föreligger för andra medlemmar.  Mobiltelefon accepteras inte.

§ 4  PERSONLIGA TILLHÖRIGHETER

Forum för kropp och själ ansvarar inte för personliga tillhörigheter i vare sig omklädningsrum eller träningslokaler. Alla väskor och ytterkläder ska låsas in i skåpen dvs. får ej förvaras i träningslokalerna. Skåpen får inte användas till förvaring över natten. Alla skåp töms varje kväll på bekostnad av den som felaktigt nyttjat skåpet.

§ 5  MILJÖ OCH TRIVSEL PÅ ANLÄGGNINGEN

Tänk på miljön! Lämna burkar och flaskor i receptionen för återvinning. Skapa trivsel genom att slänga skräp och avfall i papperskorgar som finns utplacerade runt om på anläggningen. Vikter, hantlar, skivstänger etc. skall läggas/ställas på anvisad plats efter varje avslutat träningsmoment. All musik och volym bestäms av anläggningens personal.

§ 6  REKLAM OCH AFFISCHER

Medlem äger inte rätt att affischera, sätta upp personliga meddelanden, såvida ej tillstånd till detta medgivits skriftligt av anl. chef.

§ 7  MAT OCH DRYCK

Medlem får inte förtära medhavd mat på anläggningen. Nyttjande och påverkan av alkohol eller droger är strängeligen förbjudet på anläggningen. Vidare är rökning ej tillåten på anläggningen.

§ 8  DROGER

Forum för kropp och själ verkar för en drogfri träning. Detta innebär att

medlem inte får nyttja någon form av preparat som finns upptaget på RF:s lista över dopingpreparat.

person som själv medverkat till att sälja/förmedla kontakter till försäljning av dopingpreparat inte har tillträde till lokalerna.

person som offentligt uttryckt sig positiv till dopingpreparat har tillträdesförbud på anläggningen.

medlem skall ovillkorligen ställa sig positiv till dopingtest vid eventuell kontroll.

§ 9  REPARATION OCH SERVICE

Alla upptäckter på fel och brister i utrustningen skall omedelbart meddelas receptionen för åtgärd. All reparation och eventuella justeringar av såväl teknisk- som sanitär utrustning och träningsredskap skall skötas av anläggningens personal eller av Forum för kropp och själ anlitade service partners.

§ 10 FRYSNING AV TRÄNINGSKORT

Endast periodskort som är på minst 6 månader kan frysas och frysning gäller inte företagskort.

Träningskort kan frysas  minst 20 dagar och högst 12 (tolv) månader, frysningen kostar 175 kronor/gång. 

Vid sjukdom/skada är frysningen kostnadsfri mot uppvisande av intyg.

Kort som löper via Autogiro kan endast frysas hela kalendermånader och frysning måste då meddelas senast den 15:e i månaden innan frysningen ska börja gälla.

Minimitiden för frysningar enligt punkt 1 -  3 är 20 dagar. Den sammanlagda maxtiden för frysningar enligt punkt 1 - 3 är 12 (tolv) månader.

§ 11 AVBOKNING/OMBOKNING

Avbokning/ombokning av instruktion ska ske via receptionen minst 24 timmar innan den bokade tiden, annars går instruktionen förlorad.

Ej avbokad tid debiteras med 200 kr.

§ 12 ANSVAR

Vid tunga övningar rekommenderar Forum för kropp och själ att träningspartner finns redo att assistera. Medlemmen deltar i samtliga aktiviteter inom anläggningen helt

på egen risk. Härmed förbinder sig medlem att inte hålla Forum för kropp och själ ansvarig för eventuell skada som inträffar i samband med träning på anläggningen.

§ 13 FÖRBEHÅLL OM ÄNDRINGAR

Forum för kropp och själ äger rätt att ändra verksamhetens utbud i skälig utsträckning. Information om eventuella ändringar annonseras på hemsidan, www.forumlive.com, och/eller anslås på anläggningen. Vidare reserverar Forum för kropp och själ sig för fel och eventuella ändringar i sin medlemsinformation.

§ 14 REGELBROTT

Den som ej rättar sig efter ovan nämnda punkter har förverkat sin rätt att i fortsättningen vistas i Forum för kropp och själs lokaler. Den som fått sin rätt förverkad äger ingen rätt att få sin träningsavgift återbetald

§ 15 AUTOGIRO

Det åligger bägge parters ansvar att månadsbetalningar löper enligt överenskommelse. Vid brister i autogireringen ska skuld regleras senast 7 (sju) dagar efter det att dragning skulle ske. Skuld regleras via kontant betalning i receptionen eller via inbetalning på Forum för kropp och själs bankgiro, i annat fall stoppas medlem från nyttjande av träning tills skuld är reglerad. Vid inbetalning via bankgiro ska personnummer och namn anges. Ränta på 23 % debiteras om täckning inte finns.

§ 16 HÄLSA

Forum har en policy för att förhindra träning vid ätstörningar. Ätstörningar är ett sjukdomstillstånd vis vilket det är farligt att utsätta kroppen för fysisk ansträngning. Vid undervikt och tveksamhet om deltagares hälsa kommer friskintyg från läkare att krävas. Forum samarbetar även med Forum Kliniken belägen i samma lokaler, där du har möjlighet att konsultera sjukgymnaster, naprapater, och massageterapeuter m.fl.

§ 17 AVANMÄLAN TILL KURS

Efter kursstart sker ingen avanmälan eller återbetalning. Vid avanmälan senare än 14 dagar före kursstart har du rätt att återfå halva kursavgiften. Vid avanmälan mer än 14 dagar före kursstart utgår en administrativ avgift på 150 kronor.

§ 18 INSTÄLLD KURS, UPPSKJUTEN KURSSTART ELLER ÄNDRAD TID FÖR KURS

Pga. för få anmälningar kan kurs komma att ställas in.

§ 19 BYTE/TILLGODOGÖRANDE AV KURS

I mån av plats kan du byta kurs under terminens gång. Alla byten sker genom receptionen. Ej via lärare. Om du pga. sjukdom eller tillfällig frånvaro har missat enstaka lektioner kan du ta igen dessa i mån av plats på annan lektion med samma nivå. Prata med din lärare om vilken klass som kan vara lämplig. Vid långvarig sjukdom styrkt  med läkarintyg har du, i mån av plats, rätt att tillgodogöra dig den kurs eller de kurser du anmält dig till, under nästkommande eller därpå följande termin. 

§ 20 ANMÄLAN/BETALNING

Anmälan till kurs är bindande och betalning ska ske vid anmälan.

 

Du accepterar ovanstående villkor för medlemskap genom att teckna avtal och nyttja medlemskortet på anläggningen.


© 2013 Forum | info@forumlive.com | Djäknegatan 21, 211 35 Malmö | Tel: 040-330 200 | uppdateras av Forum, e-mail till Forum: info@forumlive.com